Riktig produktmerking er en nøkkelkomponent for effektiv logistikk og vellykket salg. Våre standardiserte retningslinjer og løsninger for produktmerking sørger for optimalisert vareflyt og maksimal kundetilfredshet.

Målgruppen for prosjektet er aktørene i verdikjeden for produkter og tjenester som omsettes i byggenæringen. Identifisering og merking av produkter starter gjerne hos produsent/leverandører. For å sikre tilfredsstillende identifisering og merking i dette leddet, er det viktig at behovene hos de ulike aktørene videre i livssyklusen til produktene fanges.

Visste du at ...

Prosjektet er organisert i 4 delprosjekter med hver sin verdikjede som representerer ulike produktkategorier. I etableringsfasen ble det lagt ned en betydelig innsats i å etablere nok innsikt i verdikjedens behov slik at prosjektet kan gjennomføres på bransjens premisser og behov. Alle pilotbedrifter har deltatt for å sikre forståelse av behov og forankring av prosjektet. I testfasen vil det bli gjennomført praktisk utprøving av informasjonsflyten og utfordringer og erfaringer fra dette vil bli dokumentert. Resultatene skal kunne bidra til en enklere og raksere implementering.