Bransjebehovene

Alle prosjekter som skal gjennomføres i Byggstand regi skal være basert og initert på konkrete og relevante bransjebehov. Byggstand har utviklet en egen prosess for å identifisere  forvaltning av slike prosjekter.

 

Hvilke av disse prosjektene som vil bli iverksatt vil bli tatt opp til beslutning i løpet av august/september med mål om prioritering og iverksetting.

Prosjekter som er under utredning

Omregningsfaktorer

Omregningsfaktorer kommer gjentakende opp som en problemstilling når man diskuterer maskinlesbare EPD-data, og er blitt enda mer relevant nå som BEAst supply og faktura tas i bruk til blant annet bærekrafts rapportering på konsern/bedriftsnivå hos entreprenørene, samt til klimagassrapportering på prosjektnivå. For å sikre ensartet og korrekt bruk av omregningsfaktorer er det helt nødvendig å etablere «one source of truth». Alle aktører som skal benytte seg av omregningsfaktorene må benytte beskrivelser og regler som er utarbeidet og omforent i dette prosjektet og dermed i byggenæringen.

 Partsinformasjon

Standardisering av bruk av partsinformasjon i digital informasjonsflyt - EDI (Electronic Data Interchange) meldinger er svært viktig av flere grunner: eorenkling av kommunikasjon, effektivitet og kostnadsbesparelser, eonsistens og kvalitet, interoperabilitet,Overholdelse av reguleringer m.m.

Sikre effektiv byggeplass logistikk med BEAst Supply

Entreprenørene formidler bestillingsdata til sine leverandører via egenutviklede bestillingskjema i Excel og andre skjemasystemer. Disse prosesser må digitaliseres og samordnes.

Bred Implementering av digital samhandling i byggenæringen

Ved at næringen standardiserer på BEAst Supply 4.0 og Peppol som integrasjonsplattform, vil vi kunne sette større krav til innhold i meldingene samt at vi vil kunne ta bort veldig mange av de spesialtilpasningene som kundene har etablert i de forskjellige 1-1 koblingene. Formålet med et bransjemessig implementeringsprosjekt for EDI (Electronic Data Interchange) er å øke tempo i byggenæringens digitaliseringsreise og sikre korrekt digital samhandling og informasjonsflyt.

Klima og miljødata i tidligfase  i byggeprosjekter gjennom digitalisert tilbudsprosess

Flere leverandører lager BIM objekter selv av sine produkter. De ønsker at alle kunder som har behov for BIM objekter av produktene skal benytte seg av disse. Generelt inneholder eksisterende (som kjøperen ønsker å bruke)  BIM objekter for lite informasjon i form av egenskapsverdier til at objektene tilfører nok verdi i leverandørenes forretnings/produksjons prosesser. Formålet med prosjektet er å utvikle og teste ut en digital tilbudsprosess mellom kjøper og selger som medfører at selve bestillingen kan automatiseres når enighet om et tilbud er atablert. 

Effektiv logistikk i fargebransjen

Merking frem til grossist og til byggevarehandel er en utfordring for logistikkprosessene hos aktørene involvert. Problemene er forankret i manglende merking og definisjoner av forpakninger samt andre grunndata fra produsentene. Formålet med prosjektet er å få etablert en effektiv logistikk mellom produsenter, grossister og byggevarehandelen med digital prosess støtte.

 

Kontakt oss